Tiho, o tiho govori mi jesen…

30.09.2012.

Ekipa panonskih mornara, ovaj planinara, odlučila je poželjeti jeseni toplu dobrodošlicu tamo gdje se to najbolje može učiniti – u šumi. Sastajemo se na cesti Voćin-Požega kod lovačke kuće (i spomenika „lule“) u sastavu: Miša, Ivona, Jasna 2x, Ivan, Miroslav i moja malenkost.

Današnja je misija obići zapadni dio Papuka, točnije popeti se preko strmog (!!!) grebena na sam vrh Papuk. Iako je sunce sramežljivo provirivalo iza oblaka, nije bilo naročito hladno. Pravi topli jesenski dan! Do početka samog uspona trebalo je najprije prepješačiti nekoliko kilometara dugu kaldrmu. Pokraj nas žubori i prati nas potok Velnica. To je bila izvrsna prilika za šalu, druženje i izmjenjivanje recepata za vegetu (segetu :)), a Miši da nabere dodatnog bilja za domaći čaj. Imali smo priliku vidjeti i krdo divljih svinja koje su nas se, na sreću, uplašile te su zbrisale u obližnje grmlje.

Uspon nas nije dočekao nespremne. Žustrim korakom verali smo se preko kamenja, korijenja i lišća, tu i tamo upozoravajući na odrone kamenja. Tu se razvila i priča o bojama i muškoj nesposobnosti prepoznavanja istih, kada je Miroslav obranio čast roda masculinum pojašnjavajući čak i nama nježnijeg spola razliku između boje fuksije i ciklame, ali i da je postojanje limun žute – urbani mit!

Ubrzo nakon prolaska pored vrha Mali Papuk izbili smo na prekrasnu livadu, čiji je pogled nadomjestio za sve bolne nožne prstiće i užarene tabane. Nakon bezuspješne Mišine potrage za šipkom, stižemo na odredište –  malenu klupicu na samom vrhu Papuka. Sretni i zadovoljni uživamo u pogledu na suncem obasjane obronke i sladimo se zasluženim ručkom. Osobitu radost izaziva lubenica koju je Ivan junački doteglio do samog vrha. Bravo!

Na zen klupici odvija se brainstorming i pripremanje kutijice geocachinga koje Ivona i Miroslav planiraju postaviti na 7 lokacija – utvrda na Papuku. Za koordinate ćete biti obaviješteni naknadno.

Nakon što smo prikupili snage i energije, stavljamo naprtnjače i vraćamo se istim putem u dolinu. Avanturistični kakvi već jesmo, odlučili smo dodatno pojačati pohod penjanjem na obližnju srednjovjekovnu utvrdu Kamengrad. Sama je utvrda doista velika, iako nažalost obrasla raslinjem i teško prohodna, priroda je polako uzima k sebi. Ivona i Miroslav, uz GPS podršku Jasne izvršavaju svoju misiju i postavljaju geochaching točku.

Dijelom prateći markacije (koje su se, prema Ivanu, „raskinule“ :)) dijelom kao ISPO, stižemo natrag do „lule“ i do naših auta. Eh, kada bi svaki dan bio ispunjen ovako divnim krajolicima i proveden u društvu dragih planinara.

Pozdrav do idućeg pohoda!

Vlasta Lončarić

P.S.
U nastavku je prijevod teksta na engleski u Ivanovoj režiji. 🙂

Silently tells me fall …

Team Pannonian sailor, the Mountaineers decided to wish a warm welcome to fall where it can best be done – in the woods. We meet on the road Voćin-Pozega when house hunting (and Monuments “pipe”) consisting of: Misha, Ivona, 2x clear, John, Miroslav and myself.

Today’s mission is to visit the western part of Papuk, namely a steep climb over (!) Ridge on the top of the Park. Although the sun peeped shyly from behind the clouds, it was not particularly cold. A real warm autumn day! By the beginning of the climb took first prepješačiti several kilometers long roadway. Next to us there and follow us VELNIĆ stream. This was an excellent opportunity for a joke, socializing and exchanging recipes for vegeta (Seget :)) and Misha to gather additional herbs for homemade tea. We had the opportunity to see a herd of wild pigs that we are, fortunately, were frightened and ran off into the nearby bushes.

Rise of us are not well prepared. Brisk pace we climbed over rocks, roots and leaves, here and there, warning of rockfalls. There has developed a story about colors and men’s inability to recognize them, when he defended the honor of Miroslav masculine gender explaining even us ladies the difference between fuchsia and magentas, and that the existence of lemon yellow – an urban myth!

Shortly after passing the peak Mali Papuk we came to a beautiful meadow, with a view to compensate for any painful toes and glowing feet. After an unsuccessful search for Misina rod, we arrive at the destination – a small bench at the top of Papuk. Happy and content to enjoy the view of the sunny slopes and Slade is a well deserved lunch. Special joy causes watermelons that John heroically towed to the very top. Way to go!

The zen bench conducted brainstorming and preparing boxes Geocaching by Ivona and Miroslav plans to station 7 locations – Fort Papuk. For the coordinates will be notified later.

Once you have obtained power and energy, put backpacks and take the same route to the valley. Adventurous as they already are, we decided to further strengthen the campaign by climbing a nearby medieval fortress Kamengrad. Fort itself is really great, albeit overgrown vegetation and rugged, nature is slowly taking unto itself. Ivona and Miroslav, with GPS support Clear execute their mission and set geochaching point.

Partly following markings (which, according to John, “sever” :)) as part of ISPO, we come back to the “pipe” and to our car. Eh, if every day was filled with such beautiful landscapes and implemented in the company of dear mountaineers.
Greetings to the next visit!

Vlasta Loncaric (preveo Ivan Lončarić)

Internet je naše igralište - midnel.hr